Your address will show here +12 34 56 78
Næringsfaglig vurdering

Ønsker du å søke om å beholde dagpenger under etablering fra NAV tenger du en næringsfaglig vurdering. Vi gjennomfører denne vurderingen for etablerere lokalisert i Hole, Ringerike og Jevnaker. 


Satser


Enkel vurdering 1900,-*

Mer krevende vurdering 2200,-*

*inkl. mva


Du må selv dekke utgiften for vurderingen. NAV gir ikke bistand til dette. Det forutsettes at du har innvilget dagpenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dokumentasjon på dette må fremvises til oss. Den næringsfaglige vurderingen vedlegges søknaden til NAV om å få godkjent oppstart av virksomhet for den perioden og innenfor det regelverket som NAV forholder seg til. 


Bestilling av næringsfaglig vurdering


Helge Stiksrud 

hs@paninnovasjon.no

918 23 214 


Viktor Moholdt 

vm@paninnovasjon.no 

928 80 233